Privacyverklaring

Privacyverklaring Woongroep Hillegersberg-Schiebroek (Versie 2018-1)

Woongroep Hillegersberg-Schiebroek is gevestigd te Rotterdam, Visvreugdstraat 15 (3054 VK).

De woongroep staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40348283, hierna te noemen de vereniging.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Daarom hebben wij in dit statement uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per mail aan: contact@woongroephillegersberg.nl

Hieronder kunt eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe wij die beschermen en hoelang wij deze bewaren en met wie deze gegevens worden gedeeld.

 1. Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.
 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Naam woongroep
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Adressering
 1. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt.
 • Om het gebruik van de website mogelijk te maken.
 • Om de lidmaatschapsgelden of andere diensten in rekening te brengen.
 • Voor het organiseren van activiteiten.
 • Voor het verzenden van overige berichten al of niet via de mail.
 • Het ter beschikking stellen aan organisaties waarvan wij als vereniging lid zijn, zoals de L.V.G.O., en partijen waarmee we een verwerkersovereemkomst hebben afgesloten, zoals accountantskantoor Hills, woningcorporatie etc.
 1. Welke personen binnen de vereniging zijn verantwoordelijk voor deze gegevens.
 • Voorzitter Mw. A. Mol, secretaris Mw. I.H. Hensen.
 1. Hoe zijn de gegevens beveiligd.
 • Gegevens zijn opgeslagen in een computer (digitaal) of in een ordner (niet digitaal).
 • De computer is beveiligd met een wachtwoord en voorzien van betrouwbare antivirussoftware.
 • Van de aanwezige bestanden worden regelmatig back-ups gemaakt via een USB-stick. Deze stick wordt bewaard bij de secretaris Mw. I.H. Hensen.
 1. Wanneer delen wij uw gegevens met partijen waarmee geen gebruikersovereenkomst is gesloten.
 • Indien hierop een wettelijke verplichting van toepassing is.
 • Indien u ons hiervoor een schriftelijke toestemming geeft.
 1. Uw rechten omtrent uw gegevens.

U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw gegevens welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens door ons of door ons gecontracteerde partijen.

 1. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. (hhensen@xs4all.nl)

 1. Hoe lang bewaart de vereniging uw gegevens.

Zodra uw lidmaatschap beëindigd is en alle betalingen zijn vereffend, worden alle gegevens uit de databases verwijderd.

Bij bezoeken van onze website worden uw gegevens zo snel mogelijk geanonimiseerd.

 1. Datalekken

Geconstateerde datalekken zullen binnen 72 uur worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Opgesteld en ondertekend te Rotterdam op 29 oktober 2018 

Voorzitter (tijdelijk):           naam, paraaf

Kashouder:                            naam, paraaf

Secretaris:                               naam, paraaf

  

Bijlage

Gebruiksvoorwaarden website Woongroep Hillegersberg-Schiebroek

Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de gebruiker (hierna te noemen: “gebruiker” of “u” de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u de website te verlaten.

 • Auteursrecht
  Deze website is de officiële website van Woongroep Hillegersberg-Schiebroek.
  Deze website en het ontwerp, de tekst, de logo’s en de afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van Woongroep Hillegersberg-Schiebroek, waarbij het mogelijk is dat in deze website incidenteel eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden.
 • Beperking van licentie
  Aan u wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden van enig op deze website voorkomende materiaal, op voorwaarde dat deze informatie op een enkele pc wordt opgeslagen, op voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere  eigendomsgegevens intact blijven.
  Het is ten strengste verboden materiaal van deze website voor enige andere Internetsite te gebruiken. Deze beperkte licentie wordt verleend op voorwaarde dat u instemt met en u houdt aan het geheel van deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk  materiaal op deze website dan ook, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan die zoals eerder vermeld), aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Woongroep Hillegersberg-Schiebroek is ten strengste verboden, en houdt een schending in van het eigendomsrecht van Woongroep Hillegersberg-Schiebroek.
 • Uitsluitingen
  Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. Woongroep Hillegersberg-Schiebroek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud en de geschiktheid voor een bepaald doel. Tevens garandeert Woongroep Hillegersberg-Schiebroek niet dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen.
  De gebruiker van deze website stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website.
 • Beperking van aansprakelijkheid
  Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan noch Woongroep  Hillegersberg-Schiebroek, noch enige van haar respectieve bestuursleden, vrijwilligers en/of medewerkers, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect  voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal in en/of faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden, met inbegrip  van, doch niet beperkt tot, indirect, bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van  derden, zelfs indien Woongroep-Hillegersberg-Schiebroek op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs  te voorzien waren.
  Indien deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende wetgeving in enige rechtsmacht, zal de gehele aansprakelijkheid van Woongroep Hillegersberg-Schiebroek het geheel van de schade, het verlies en claims (voortvloeiende uit een contract, of uit een onrechtmatige daad, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, nalatigheid) in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat u (mogelijk) hebt betaald voor het gebruik van deze website.
 • Schadeloosstelling –
  Hierbij stemt u ermee in Woongroep Hillegersberg-Schiebroek en haar medewerkers schadeloos te stellen en te verdedigen bij iedere vorm van wettelijke  aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen, kosten, inclusief vergoedingen voor advocaten die voortkomen uit: uw gebruik van de site, wat u ook verstuurt middels e-mail, upload, post of een andere vorm van communicatie via de site, of uw schending of vermoedelijke schending van deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Kinderen jonger dan 16 jaar

Als je jonger bent dan 16 jaar, dan moet je toestemming vragen van ouder of voogd voordat je:

 1. De site e-mailt of ons verzoekt jou informatie te sturen;
 2. Je naar ons gegevens stuurt;
 3. Je inschrijft voor een wedstrijd of spel, dat persoonlijke gegevens van je vereist of waarvoor je in aanmerking kunt komen voor een prijs.
 4. Je gegevens verstuurt of deelneemt aan een forum of chatroom.
 5. Door steeds deze site te raadplegen en gebruik te maken van onze diensten, bevestig je de toestemming van ouders of voogd.
 • Links op deze website
  Op deze site bevinden zich links naar ander sites op het World Wide Web. Dit is louter  voor uw gemak, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, of voor sites die een link naar onze site hebben. Wij ontkennen iedere  verantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van andere sites dan de onze.
 • Aansprakelijkheid en vrijwaring
  Zekerheidshalve wordt vermeld dat alle bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverkort van toepassing zijn op alle (betaalde) diensten die worden aangeboden via de officiële website van Woongroep Hillegersberg-Schiebroek.
 • Wijzigen van Gebruiksvoorwaarden
  Woongroep Hillegersberg-Schiebroek behoudt zich het recht voor iets weg te halen uit, toe te voegen aan of te wijzigen in de gebruiksvoorwaarden. Iedere verandering is direct van kracht en dus rechtsgeldig. Wanneer u de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met eventuele veranderingen. Het is uw  verantwoordelijkheid om iedere keer dat u de site bezoekt, de gebruiksvoorwaarden te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Woongroep Hillegersberg-Schiebroek behoudt zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van de site te wijzigen, iets toe te voegen, iets stop te zetten op  deze website, zonder aankondiging of aansprakelijkheid.
 • Toepasselijk recht
  Degenen die deze site raadplegen doen dat uit eigen beweging en worden geacht de lokale wet en regelgeving te kennen. De wetmatigheid van de gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan het Nederlands recht. Door deze site te gebruiken gaat u akkoord met  de wet en regelgeving van dit rechtsgebied en ziet u af van enig bezwaar tegen dit rechtsgebied.
 • Overige bepalingen
  Mocht een officiële rechtbank een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaren, zal deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen. Deze voorwaarden vertegenwoordigen de gehele verstandhouding tussen de betrokken partijen en staan boven alle andere hiervoor gemaakte verbale of schriftelijke verklaringen, begrippen of overeenkomsten.