Lidmaatschap

Het bestuur en zijn leden
Onze woongroep heeft een bestuur dat gezamenlijk met de leden de verantwoording draagt voor het reilen en zeilen van de woongroep. Van de leden wordt verwacht dat zij openstaan voor, en contacten onderhouden met andere woongroep-leden  en een bijdrage leveren aan de gezamenlijke activiteiten. Ook verwachten wij  dat zij deelnemen aan commissies en vaste activiteiten ondersteunen d.m.v. bardiensten, technische klusjes, etc.

Verder is het niet de bedoeling om mantelzorg te verlenen; af en toe een boodschapje doen of de planten verzorgen voor elkaar is van een andere orde. Nog belangrijker dan het verlenen van hulp is misschien het vragen om hulp en ook daartoe dienen de leden van de woongroep bereid te zijn. De visie van onze woongroep luidt dan ook:

Een eigen leven met omzien naar elkaar

Toetreden tot lidmaatschap
Het lidmaatschap van onze woongroep staat open voor vitale ouderen vanaf 50 jaar – samenwonend of single – die zelfstandig kunnen wonen en bereid zijn een bijdrage te leveren, zoals bestuurstaken, commissiewerkzaamheden of  huishoudelijke taken.
Zij moeten verzekerd zijn tegen ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid.

Door het invullen van het vragenformulier geeft de geïnteresseerde aan voor een kennismakingsperiode van een half jaar in aanmerking te willen komen. In deze halfjaarlijkse periode kunt u als ‘kandidaat-lid’ aan al onze activiteiten deelnemen, in ieder geval minstens zes. Het bestuur bekijkt of een geïnteresseerde voor het kandidaat-lidmaatschap in aanmerking komt.

Na het halfjaar kandidaat-lidmaatschap wordt bekeken of aan de wederzijdse verwachtingen is voldaan, waarna een besluit over een definitief lidmaatschap wordt genomen. Wanneer tot lidmaatschap wordt besloten en er geen appartement beschikbaar is, wordt het lid op de wachtlijst geplaatst, waarbij wordt aangetekend of hij/zij voor een huurappartement of voor een koopappartement in aanmerking wenst te komen.
De wachtlijst is horizontaal, wat inhoudt dat bij het vrijkomen van een appartement naar de meest geschikte kandidaat voor dat moment gekeken wordt. Wat heeft de kandidaat ons te bieden, waar hebben we behoefte aan?

Contributie
De contributie voor het lidmaatschap van de woongroep bedraagt € 64,00 per jaar voor één persoon. Een tweepersoons huishouden betaalt € 115,00 per jaar.
Voor kandidaatleden geldt een inschrijfgeld van € 20,00 pp. De contributie bedraagt daarboven € 32,50 per jaar voor één persoon.
Een tweepersoons huishouden betaalt € 67,50 per jaar. Als het een gedeelte van een jaar betreft wordt de contributie naar rato berekend.